Teollisuusjätevedet

Teollisuusjätevedet

Teollisuusyritykset voivat hakea lupaa teollisuusjätevesien johtamiseksi Kymen Vesi Oy:n verkostoon. Täytä hakemus tästä.

Mitä muita vaihtoehtoja jätteelle olisi kuin viemäri? Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään asia yhdessä! Otathan yhteyttä myös vahinkopäästöjen sattuessa, jolloin mahdolliset haittaseuraukset voidaan torjua ajoissa. Yhdessä voimme estää teollisuusjätevesistä aiheutuvia haittoja viemäriverkoissa, jätevesipumppaamoilla, puhdistamolla, lietteen jatkojalostuksessa tai purkuvesistössä.

Neuvonta, teollisuusjätevesisopimukset ja vahinkopäästöt

Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni p. 040 761 8738

Vahinkopäästöt

Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni p.  040 7618738

Laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen p. 044 702 8172

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kymenvesi.fi

 

Viemäriin johdettavien jätevesien määrän ja laadun rajoitukset

Viemäriin ei saa johtaa:

  • Aineita, jotka vaarantavat viemärilaitoksen työntekijöiden turvallisuuden esim. bensiini, liuottimet tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet.
  • Vaarallisia jätteitä (esim. maali- ja metallisakat, jäteöljyt, kiinnitteet, kehitteet, käytetyt jäähdytinnesteet tai korjaamoiden osienpesukoneiden jätenesteet).
  • Aineita, joiden osalta on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä esim. torjunta-aineet.
  • Tukkivia kiintoaineita tai muita sellaisia aineita, jotka vahingoittavat viemäreiden, pumppaamoiden tai puhdistamon toimintaa, puhdistamolietteen käsittelyä ja hyötykäyttöä tai purkuvesistöä.
  • Lisätietoa vaarallisista jätteistä

 

Metallien raja-arvot

Metalli Pitoisuus (mg/l)
Arseeni (As) 0,1
Elohopea (Hg) 0,01
Hopea (Ag) 0,1
Kadmium (Cd) 0,01
Kokonaiskromi (Cr)  0,5
Kromi VI (Cr6+) 0,1
Kupari (Cu) 0,5
Lyijy (Pb) 0,5
Nikkeli (Ni) 0,5
Sinkki (Zn) 2,0
Tina (Sn) 2,0

 

Muut ainekohtaiset raja-arvot

pH-luku 6,0–9,0
Lämpötila 30ºC
Sulfaatti, tiosulfaatti, sulfiitti (summa-arvo) 400 mg/l
Kokonaissyanidi 0,5 mg/l
Formaldehydi 0,5 mg/l
Rasvat 100 mg/l
Kokonaishiilivetypitoisuus (C10-C40 100 mg/l

 

Tapauskohtaiset raja-arvot

Tapauskohtaisia raja-arvoja voidaan asettaa mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi viemäriverkon tai puhdistamon toiminnan kannalta esim. pH-luku, kiintoaine, metallit, BHK7 (biologinen hapenkulutus) tai typenpoistoa häiritsevät aineet.

 

Liuotinaineita koskevat ohjeet

Erittäin helposti syttyvät, helposti syttyvät ja veteen liukenemattomat liuottimet (esim. dietyylieetteri, petroli-eetteri, sykloheksaani)

  • Ei saa johtaa viemäriin.

Klooratut liuottimet (esim. trikloorietyleeni, tetrakloorietyleeni, metyleenikloridi, kloroformi ja hiilitetrakloridi).

  • Ei saa johtaa viemäriin.

 

Raja-arvot

Kloorivapaat VOC-yhdisteet (esim. tolueeni ja ksyleeni)

  • Viemäriverkkoon johdettava jätevesi saa sisältää ko. yhdisteitä yhteensä enintään 3 mg/l.

Normaalista asumisjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisessa viemäriin on otettava huomioon myös valtioneuvoston asetukset:

  • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 ja 868/2010
  • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (41§)

Huoltoasemalla saa samanaikaisesti olla käytössä ainoastaan yhteen pesuaineyhdistelmään kuuluvia pesuaineita.