Jäteveden käsittely


Mussalon jäteveden puhdistamo

Mussalon jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Kotkan, Kouvolan
(entisen Anjalankosken alueen), Pyhtään ja Haminan jätevedet.

Mussalon jätevedenpuhdistamo on biologiseen typenpoistoon perustuva hienovälppäyksellä ja esiselkeytyksellä varustettu aktiivilieteprosessi. Jäteveden puhdistusprosessissa on kolme vaihetta; mekaaninen, kemiallinen ja biologinen. Mekaanisessa vaiheessa kiintoaineet erotetaan jätevedestä. Kemiallisessa vaiheessa jäteveden sisältämä fosfori saostetaan rautasuolalla. Biologinen puhdistustoiminta tapahtuu ilmastusaltaassa, jossa kasvatetaan aktiivilietettä. Jälkiselkeytysaltaissa puhdistetusta jätevedestä erotetaan orgaanista ainesta ja ravinteita sisältämä biomassa laskeuttamalla. Puhdistettu jätevesi johdetaan vesistöön ja jälkiselkeytysaltaan pohjalle laskeutunut biomassa pumpataan lietteen tiivistimeen ja siltä edelleen lietteen kuivaukseen. Sakeutettuun lietteeseen lisätään polymeeri ennen linkokuivausta.

Kuivatun lietteen jatkokäsittelystä on tehty palvelusopimus Gasum Oy:n kanssa 31.5. 2023 saakka. Lietteen jatkokäsittelypalvelu ei sisällä lietteen loppusijoitusta jätteenä, vaan lietteiden jalostamisen biokaasulaitoksella maanparannus- ja lannoitetuotteiksi sekä uudistuvaksi energiaksi. Biokaasulaitoksen jalostamat raaka-aineet ovat tuotteita, joiden hyväksynnästä vastaa Ruokavirasto.  Tuotteita voidaan hyödyntää pelto- ja metsälannoitteina.

Jäteveden puhdistamon toteuma ja lupaehto

Jätevedenpuhdistamon toteutuma ja lupaehto vuosi 2019

  TOTEUTUMA   LUPAEHTO  
  pitoisuus
mg/l
reduktio
%
pitoisuus
mg/l
reduktio
%
BOD7atu 5,3 98 15 93
kokonaisfosfori 0,2 96 0,45 90
kokonaistyppi 7 83   70*
kiintoaine 7 98 15 93
CODcr 51 92 80 85

*) ympärivuotinen keskiarvo

Purkuputki ja sen tarkkailu

Mussalon jätevedenpuhdistamon purkuputkea jatkettiin Kotka–Anjalankoski-siirtolinjan rakentamisen yhteydessä. Purkuputki on 750 metriä pitkä. Kymijoen Vesi- ja ympäristö ry:n laatiman selvityksen mukaan jäteveden vaikutusalue on ainoastaan purkuputken päässä halkaisijaltaan 150–200 metriä.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa sekä purkuvesistöjen tilaa tarkkaillaan vesioikeuden päätöksen ja vesiviranomaisten hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Vesistöjen tilaa seuraa Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry. Jätevesien oletetulla vaikutusalueella on vesistössä kaksi intensiivitutkimuspistettä, joista näytteitä otetaan 13 kertaa vuodessa kolmesta eri syvyydestä; pinnasta, välivedestä ja pohjasta. Muita tarkkailupisteitä on yhdeksän, joista näyte otetaan kaksi kertaa vuodessa. Näytteistä tehdään fysikaalis-kemialliset määritykset, klorofylli ja pohjaeläintutkimus. Lisäksi joka viides vuosi tehdään laaja pohjaeläintutkimus.

Veden laadussa itäisellä Suomenlahdella ei ole ollut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Alueen suurimmat kuormittajat ovat Kymijoki ja teollisuus.

Katso tästä jätevedenpuhdistamon prosessikaavio.

Mussalon jätevedenpuhdistamon esittelyvideo

Sinun pitää hyväksyä tilastot- ja markkinointievästeet katsoaksesi videon.