Jätevesien ylivuodot


Ylivuodot ovat tilanteita, joissa jätevettä joutuu verkostosta tai jätevesipumppaamoista ympäristöön. Ylivuotoja syntyy vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Ne johtuvat yleensä rankkasateista ja sulamisvesistä, sähkökatkosta pumppaamolla tai verkoston rikkoutumisesta tai tukoksesta, harvemmin muista teknisistä häiriöistä. Selvästi eniten ylivuotoja sattuu runsaiden sateiden tai lumien sulamisvesien aiheuttamasta tulovirtaaman noususta pumppaamoilla. Sulamis- ja sadevesien aiheuttamissa ylivuototilanteissa ylivuotanut jätevesi laimeampaa ja jäteveden osuus ylivuotaneesta vedestä on noin 20 %. Pumppaamojen teknisten vikojen tai sähkökatkojen vuoksi sattuneissa ylivuodoissa jäteveden osuus voi olla lähes 100%.

Vanhoilla verkostoalueilla betonisiin jätevesiviemäreihin ja kaivoihin pääsee jonkin verran maavesiä, jotka kuormittavat jätevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on lisäksi niin sanottua sekaviemäriverkostoa, johon johdetaan yhä myös kiinteistöiltä salaojavesiä ja pintavesiä. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on laissa kielletty. Kiinteistön tulee tarpeen mukaan erotella hulevedet johdettavaksi hulevesiviemäriin tai ojaan tai vaihtoehtoisesti imeyttää tontilla. Kymen Vesi pyrkii jatkuvasti vähentämään viemäriverkostoon päätyviä hulevesiä verkostojen saneerauksella, tutkimustyöllä ja kiinteistöjen neuvonnalla.

Kymen Veden toiminta-alueella on kaikkiaan 230 pumppaamoa, joilla vesi pumpataan Kotkaan Mussalon jätevedenpuhdistamolle. Pumppaamoihin rakennettu ylivuotorakenne estää tulvimistilanteessa jäteveden nouseminen kiinteistöihin, jolloin jätevesi ohjautuu kiinteistöjen sijaan ympäristöön.

Ylivuodon sattuessa Kymen Veden henkilökunta käy paikan päällä tarkastamassa jäteveden ylivuodon vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa käynnistää kunnostustoimenpiteet, kuten esimerkiksi ojan puhdistuksen.

Kymen Vesi tiedottaa kaikista jäteveden ylivuodoista laatimalla häiriötiedotteen verkkosivuilleen ja samalla häiriön vaikutusalue merkitään karttaan. Mikäli jätevedenylivuoto aiheuttaa asukkaille haju-, ympäristö- tai mahdollista terveyshaittaa, lähetetään lähialueen asukkaille tekstiviesti. Kaikista jäteveden ylivuototilanteista menee myös erillinen ilmoitus alueen ELY-keskukseen ja kunnan ympäristöviranomaiselle. Häiriötiedotteessa kuvataan ylivuodon sijainti, syy, kuutiomäärä sekä mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja vaikutusalueella olevaan virkistyskäyttöön (esim. uimarannat). Mikäli kaikkia tietoja ei ole ylivuototilanteen tapahtuessa saatavilla, häiriötiedotetta täydennetään jälkikäteen puuttuvilla tiedoilla. Mikäli ylivuodon vaikutusalueella tiedetään olevan uimapaikkoja, otetaan kyseisestä vesistöstä uimavesinäyte, jolla voidaan todentaa veden uimakelpoisuus.