Kymenlaakson Vesi Oy


Veden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy, jonka tehtävänä on hankkia hyvälaatuista talousvettä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Tukkuvesiyhtiönä toimivalla Kymenlaakson Vesi Oy:llä ei ole suorina asiakkainaan yksittäisiä kuluttajia, vaan se myy valmistamaansa talousvettä osakaskunnilleen, jotka vastaavat talousveden jakelusta toiminta-alueellaan. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistajuuden osuudet ovat Kotka 70 %, Hamina 21 % ja Kouvola 9 %.

Ajankohtaista

Kymenlaakson Vesi Oy ja Haminan Vesi toteuttavat yhteishankkeena yhdysvesijohdon Kotkan Tavastilasta Haminan Mäkelänkankaalle. Rakennussuunnittelu on valmistunut ja hankkeen rakennuttamista valmistellaan alkavaksi syksyllä 2023. Hankkeen kustannusarvio 5 M€. Yhdysvesijohdolla turvataan Haminan vedensaantia, mahdollistetaan nykyisen yhdysvesijohdon kunnossapitoa ja lisätään vedensiirtokapasiteettia normaalitilanteessa.

Yleiskartan löydät tästä linkistä (pdf 2 Mt)

Kymenlaakson Vesi Oy on pyytänyt tarjouksen Tavastila – Mäkelänkangas Yhdyslinjan- urakasta

TARJOUSPYYNTÖAINEISTO

Tarjouspyynnön sähköisen aineiston latauslinkin saa pyytää alla olevista sähköpostiosoitteista:

timo.kyntaja@tkinfra.fi ja tallennus@niini.fi

Pyyntö pyydetään lähettämään kumpaankin yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Samalla tulee ilmoittaa, mihin sähköpostiosoitteeseen latauslinkki toimitetaan.

TARJOUKSIEN JÄTTÄMINEN

Yhdyslinja- urakan tarjouksien jättämiseksi tarvittavan tallennuslinkin voi pyytää yllä mainituista sähköpostiosoitteista. Edellisen pyynnön yhteydessä voi ilmoittaa toimitetaanko se samaan sähköpostiosoitteeseen kuin latauslinkki.

Lisätietoja antaa: Timo Kyntäjä, p. 040 483 3471

Uudistettu esitteemme valmistui keväällä 2021

Pääset lukemaan esitteen tästä linkistä, esite avautuu pdf -tiedostona (pdf 684 kt)

Vuosi 2021

Kymenlaakson Vesi Oy:n tehtävänä on hankkia osakkailleen ja liittyjilleen riittävästi hyvänlaatuista talousvettä omakustannusperiaatteella. Talousvesi tuotetaan Kuivalan tekopohjavesilaitoksella Kouvolassa ja myydään osakaskunnille erikseen sovituissa liittymispisteissä Keltakankaalla, Korkeakoskella ja Tavastilassa. Osakaskuntien vesilaitokset, Kymen Vesi Oy ja Haminan Vesi, puolestaan vastaavat vedenjakelusta liittymispisteistä eteenpäin asiakkailleen.

Veden myynti osakaskunnille nousi edellisvuodesta 29 395 m3:lla ja se oli yhteensä 7 036 387 m3. Veden myyntimäärä nousi alueellisesti eniten Anjalankosken
alueella.

Alueittaiset veden myyntimäärät olivat:

  • Kotka 4 466 377 m3 (63,5 %)
  • Hamina 1 811 936 m3 (25,8 %)
  • Ent. Anjalankosken alue 725 851 m3 (10,3 %)
  • Valkeala 32 223 m3 (0,5 %)

Vuosi oli poikkeuksellinen koronaviruspandemian johdosta. Veden myyntimääriin koronatilanteella ei kuitenkaan ollut vaikutusta, vaan myyntimäärät toteutuivat ennusteen mukaisina. Veden myynnissä tapahtuu vuosittaista vaihtelua mm. teollisuusveden tarpeen muutoksista ja vuotovesimääristä johtuen. Vesilaitokset pyrkivät tehostetuilla toimenpiteillä vähentämään vuotovesimääriä, mutta niissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen nähden. Pitkällä tähtäimellä veden myynti on laskemassa vettä vähemmän käyttävien vesikalusteiden lisääntymisen myötä. Toiminta‐alueen väestömäärä on myös lievässä laskusuunnassa, mikä osaltaan vähentää veden kulutusta.

Haminaan on suunniteltu uutta vettä käyttävää teollista toimintaa ja yhden runkovesijohdon kapasiteetti ei välttämättä riitä johtamaan tarvittavaa vesimäärää. Nykyinen putki on käyttöikänsä puolessa välissä ja riskit putken rikkoutumisen osalta ovat kasvamassa. Näillä perusteilla yhtiö käynnisti Haminaan johtavan runkovesijohdon rinnakkaislinjan suunnittelun yhdessä Haminan Veden kanssa.

Rinnakkaislinjan yleissuunnitelman laati Afry Oy ja se valmistui elokuussa. Yleissuunnitelmassa tarkennettiin linjan sijaintia sekä arvioitiin linjan toimivuuden ja rakentamisen kannalta kriittisimmät kohteet. Linjan geotekniset olosuhteet arvioitiin ja linjalle tehtiin lisäksi arviointi luonto‐ja ympäristökohteista. Hankkeen kustannusarviota tarkennettiin ja se on n. 4 M€, josta yhtiön osuus n. 2 M€. Maanomistajille järjestettiin elokuussa tiedotustilaisuus hankkeen toteutuksesta. Linjan maaperätutkimukset ja mittaukset kilpailutettiin loppuvuonna ja tutkimusten tekijäksi valittiin Ramboll Finland Oy. Tutkimukset päätettiin toteuttaa heti alkuvuonna 2021.

Maakunnan vesilaitokset Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy ja Haminan Vesi–liikelaitos lisäsivät yhteistyötä alueen vesihuollon kehittämiseksi ja taloudellisten säästöjen saamiseksi. Yhteistyöhön panostettiin erityisesti hankintojen suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Kilpailutukset toteutuivat mm. verkoston muoviputkien ja ‐kaivojen sekä sähköpalveluiden hankintojen osalta. Yhteiskilpailutusten lisäksi tavoitteena on jatkossa yhtenäistää toimintatapoja yhteishankintojen mahdollistamiseksi sekä asiakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi maakunnassa.

Yhtiöllä on Selänpäässä Halisenrompuille vedenottolupa, joka oli päättymässä. Vedenottoluvan mukaiselle vedenoton aloittamiselle haettiin ja saatiin neljä vuotta jatkoaikaa eli vedenotto tulee aloittaa viimeistään vuonna 2025. Tulevaa vedenottoa Selänpäästä ja rakennettavaa siirtolinjaa suunniteltiin alustavasti Kouvolan Veden kanssa. Yhtiölle hanke palvelee enemmän poikkeustilanteiden vedenhankintaa.

Toinen yhteistyöhanke Kouvolan Veden kanssa oli sähköpalvelukilpailutus. Kilpailutuksen tavoitteena oli sekä kustannussäästöt että laadukkaiden palveluiden saanti. Hankintapäätös tehtiin vuoden lopussa. Vuoden aikana yhtiö kilpailututti myös automaatiojärjestelmään liittyvät viestiverkkopalvelut ja palvelinpalvelut. Kilpailutusten taustalla on sekä järjestelmien ja yhteyksien toimintavarmuuden parantaminen, että kustannusten vähentäminen.

Yhtiön tavoitteena oli lisätä veden pumppauksen energiatehokkuutta kustannussäästöjen saamiseksi ja ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Ominaisenergiatehokkuus eli energiankulutus suhteutettuna tuotettuun vesikuutioon parani tehostettujen toimenpiteiden seurauksena 12 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Hallitus alkaen 23.9.2021
Heli Paasi (pj.)
Sami Mustonen
Nina Mustonen
Simo Kaksonen (vpj.)
Sami Porkka

Varajäsenet
Matti Metsola
Joel Paananen
Krista Laamanen
Jukka Sandelin
Pepina Malmberg

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteystiedot

Toimitusjohtaja Jani Väkevä, p. 0400 242 162
Laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko, p. 040 751 9482

Käyttömestari Jukka Pesu, p. 040 759 8286
Sähkö- ja automaatioinsinööri Timo Leppänen, p. 0400 753 441

Laskutustiedot

Y-tunnus 0633232-1

Paperilaskut
Kymenlaakson Vesi Oy
003706332321
PL 8401
02066 Docuscan

Verkkolaskut:
Verkkolakuosoite: 003706332321
Välittäjä: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus: 003714377140