Kymenlaakson Vesi Oy


Veden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy, jonka tehtävänä on hankkia hyvälaatuista talousvettä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Tukkuvesiyhtiönä toimivalla Kymenlaakson Vesi Oy:llä ei ole suorina asiakkainaan yksittäisiä kuluttajia, vaan se myy valmistamaansa talousvettä osakaskunnilleen, jotka vastaavat talousveden jakelusta toiminta-alueellaan. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistajuuden osuudet ovat Kotka 70 %, Hamina 21 % ja Kouvola 9 %.

Ajankohtaista

Kymenlaakson Vesi Oy ja Haminan Vesi suunnittelevat yhteishankkeena yhdysvesijohdon rakentamista Kotkan Tavastilasta Haminan Mäkelänkankaalle. Hankkeen yleissuunnitelma valmistuu elokuussa. Yhdysvesijohdolla turvataan Haminan vedensaantia, mahdollistetaan nykyisen yhdysvesijohdon kunnossapitoa ja lisätään vedensiirtokapasiteettia normaalitilanteessa.

Vuosi 2019

Veden myynti osakaskunnille laski edellisvuodesta 298 370 m3:lla ja se oli yhteensä 7 006 992 m3. Veden myyntimäärä laski alueellisesti eniten Kotkassa.

Alueittaiset veden myyntimäärät olivat:
Kotka 4 462 667 m3 (63,7 %)
Hamina 1 857 478 m3 (26,5 %)
Kouvola, ent. Anjalankosken alue 663 531 m3 (9,5 %)
Valkeala 23 316 m3 (0,3 %)

Veden myynnissä tapahtuu vuosittaista vaihtelua mm. teollisuusveden tarpeen muutoksista, kesäaikaisen veden käyttömääristä ja vuotovesistä johtuen. Teollisuusveden käyttömääriin vaikuttaa osaltaan yleisen taloustilanneen kehittyminen. Kesäaikaisen veden käyttö on suurempaa kuumina ja kuivina kesinä. Veden myyntimäärän laskuun Kotkassa vaikutti tehostetut vuotovesitutkimukset ja -korjaukset, joiden ansiosta vuotovesimäärä laski lähes 20 %.

Pitkällä tähtäimellä veden myynti on laskemassa teollisuuden ja kotitalouksien tehokkaampien energiaratkaisujen ja vesikalusteiden lisääntymisen myötä. Toiminta-alueen väestömäärä on myös laskusuunnassa, mikä osaltaan vähentää veden kulutusta. Alueelle on kuitenkin suunnitteilla uutta vettä käyttävää teollisuutta. Yhtiön tulokseen näillä tekijöillä ei ole merkittävää vaikutusta, koska liikevaihto
perustuu enemmän kuntien tekemiin kapasiteettivarauksiin kuin veden kulutukseen.

Haminan kaupungin tarpeista johtuen yhtiö käynnisti Haminaan johtavan runkovesijohdon rinnakkaislinjan suunnittelun yhteistyössä Haminan Veden kanssa. Alkuperäinen linja 400 PVC on rakennettu v. 1992. Putki on käyttöikänsä puolessa välissä, mutta PVC-materiaalissa on ikääntyessä riskinsä ja putkirikkotilanteen korjaustyö voi olla hidasta.

Omistajakuntien toiveiden mukaisesti maakunnan vesilaitokset Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy ja Haminan Vesi laativat vuoden aikana vesilaitosyhteistyöselvityksen, jonka tavoitteena oli varmistaa vesihuollon toimivuus ja varautuminen maakunnassa sekä etsiä taloudellisesti ja teknisesti kestävämpiä ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen. Selvityksessä keskityttiin yhteistyön lisäämiseen
veden hankinnassa sekä yhteisissä hankinnoissa ja kehitystyössä. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja saavuttaa taloudellisia säästöjä viiden vuoden aikajaksolla.

Vuoden aikana toteutettiin riskienhallintatoimenpiteitä pohjautuen vuonna 2018 tehtyyn laajaan riskiarviointiin (WSP), jossa arvioitiin koko talousveden vedentuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat yhteistyössä Kymen Veden kanssa. Yhtiö osallistui kesällä KYMI19–valmiusharjoitukseen, johon osallistuivat Kymenlaakson alueen viranomaiset ja kuntien edustajat. Harjoituksen teemana oli informaatiovaikuttaminen ja kyberuhat.
Vuoden aikana tehtiin useita vedentoimituksen varmuutta parantavia toimenpiteitä, esimerkiksi harjoiteltiin Kuivalan laitoksen ohjausta ilman automaatiojärjestelmää sekä varmistettiin runkovesijohtojen kriittiset varaosat ja varavoimakoneet yhdessä Kymen Veden, Haminan Veden ja Kouvolan Veden kanssa. Eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa tehtiin riskiarviointi alueella mahdollisesti tapahtuvista
kemikaalionnettomuuksista ja laadittiin toimenpide-ehdotukset pilaantuneiden pohjavesien poisjohtamisesta mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Yhtiön tavoitteena oli lisätä veden pumppauksen energiatehokkuutta kustannussäästöjen saamiseksi ja ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Energiatehokkuus parani tehostettujen toimenpiteiden seurauksena 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö siirtyi vuoden alussa sähkönhankinnassa sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön.

Puhtaan pohja- ja juomaveden varmistamiseksi yhtiö valmisteli yhteistyössä Kymen Veden, omistajakuntien sekä alueen ELY- keskuksen kanssa tiedotuskampanjan Utin pohjavesialueelle. Kampanjan tarkoitus on levittää tietoa kiinteistön omistajille pohjavesiä vaarantavista toiminnoista. Kampanja toteutettiin jakamalla alueen yksityiskiinteistöille ”Tarkkana siellä pohjavesialueella” – esitteet.

Hallitus alkaen 28.5.2020
Matti Koski (pj.)
Allan Jaakkola
Merja Ylivarvi
Petteri Kotonen (vpj.)
Paavo Mäkelä

Varajäsenet
Kari Rämä
Risto Häkkinen
Sorella Silvala
Simo Kaksonen
Pekka Reponen

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteystiedot

Toimitusjohtaja Jani Väkevä, p. 0400 242 162
Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko, p. 040 751 9482

Käyttömestari Jukka Pesu, p. 040 759 8286
Automaatioteknikko Timo Leppänen, p. 0400 753 441

Laskutustiedot

Y-tunnus 0633232-1

Paperilaskut
Kymenlaakson Vesi Oy
003706332321
PL 8401
02066 Docuscan

Verkkolaskut:
Verkkolakuosoite: 003706332321
Välittäjä: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus: 003714377140