Talousveden riskiarviointi


Kymen Vesi Oy:n ja
Kymenlaakson Vesi Oy:n riskiarviointi

Talousveden riskiarviointi on tehty Kymen Vesi Oy:n ja Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteistyönä. Riskiarviointi kattaa Kymen Vesi Oy:n vedenjakelualueen Kotkassa, entisen Anjalankosken alueen Kouvolassa sekä Pyhtäällä, johon johdetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitoksella tuotettua talousvettä.

Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 7.1.2019. Kotkan terveydensuojeluviranomainen on erillisellä päätöksellään hyväksynyt terveydensuojelulain 20. §:n mukaisesti riskinarvioinnin 13.3.2019 saatuaan lausunnon lainsäädännön edellyttämiltä viranomaistahoilta.

Riskiarviointi kattaa koko vedentoimitusketjun raakavesilähteestä kuluttajan hanaan. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan sekä Kouvolan ja Kotkan ympäristöterveydenhuollon kanssa. Johtoryhmän jäsenet osallistuivat riskiarviointityöhön ja riskiarvioinnissa oli mukana konsultti (Pöyry Oy) vetämässä riskiarviointityöpajoja. Lisäksi työhön osallistui käsiteltävästä aihealueesta riippuen ELY-keskus ja pelastusviranomainen.

Viranomaisen päätöksessä todetaan, että toiminnanharjoittajan esityksen ja terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen perusteella riskinarviointi kattaa koko vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksen mukaisia , niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa. Erityisiä epäkohtia ei havaittu.

Muutokset talousveden laadun tutkimistiheyteen

Riskinarvioinnin perusteella talousveden valvontaan on lisätty tutkittavaksi epikloorihydriini ja vinyylikloridi. Kyseisiä aineita ei ole aikaisemmin tutkittu, koska tiedossa ei ole ollut  tekijää, jonka vuoksi kyseisiä aineita olisi voinut talousveteen kulkeutua. Lisätutkimuksilla varmistetaan, onko mahdollista, että kyseisiä aineita voisi liueta talousveteen verkostossa käytetyistä materiaaleista.

Lisäksi vesilaitos on lisännyt bakteerimäärityksiä useisiin näytepisteisiin tehostaakseen vedenlaadun seurantaa entisestään.

Vesilaitos tutkii veden fluoridia tihennetysti, koska maaperästä liukenee fluoridia pohjaveteen. Pohjavedestä fluoridia poistetaan käänteisosmoosilla. Lisäksi veden desinfiointikemikaalien syötön seuraamiseksi vedessä esiintyvän ammoniumin määrää seurataan tihennetysti. Aiempien tutkimustulosten perusteella myös alumiinin tutkimista vedestä on tihennetty ainakin toistaiseksi.

Riskinarvioinnin perusteella talousveden valvontaa on harvennettu tapahtuvaksi kerran viidessä vuodessa mangaanin, sähkönjohtavuuden, bentso(a)pyreenin, antimonin, kadmiumin, arseenin, bentseenin, 1,2-dikloorietaanin, elohopean, seleenin, syanidien, tetra- ja trikloorit yhteensä osalta. Myös torjunta-aineiden ja torjunta-aineet yhteensä, bromaatin, trihalometaanit yhteensä, kloridin, sulfaatin, natriumin, uraanin, radonin sekä viitteellisen annoksen osalta tutkimustiheyttä on harvennettu tapahtuvaksi kerran viidessä vuodessa. Kaikki harvennukset perustuvat aiempien vuosien tutkimustuloksiin.

Riskiarvioinnin ja vedenlaatututkimuksen perusteella on todettu, että akryyliamidin käyttö veden esikäsittelyssä on niin vähäistä, että akryyliamidia ei katsota tarpeelliseksi tutkia talousvedestä. Riskinarvioinnin ja vuonna 2019 suoritettujen tutkimusten perusteella myöskään epikloorihydriiniä eikä vinyylikloridia ole tarpeen tutkia vedestä jatkossa. Vedestä ei myöskään ole tarpeen tutkia Säteilyturvakeskuksen ohjeen mukaisesti tritiumia. Hapettuvuutta (CODMn-O2) ei tutkita, koska vedestä määritetään orgaanisen hiilien kokonaismäärä (TOC).

Lisätietoja:
Kymen Vesi Oy:
Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko
emmi-maria.ukko(a)kymenvesi.fi p. 040 751 9482

Terveydensuojeluviranomainen: Mirva Lahtela
mirva.lahtela(a)kotka.fi p. 044 702 4807