Talousveden riskiarviointi


Talousveden riskiarviointi on tehty Kymen Vesi Oy:n ja Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteistyönä. Riskiarviointi kattaa Kymen Vesi Oy:n vedenjakelualueen Kotkassa, entisen Anjalankosken alueen Kouvolassa sekä Pyhtäällä, johon johdetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitoksella tuotettua talousvettä.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 7.1.2019. Terveydensuojeluviranomainen hyväksyy riskinarvioinnin saatuaan lausunnon lainsäädännön edellyttämiltä viranomaistahoilta.

Muutokset talousveden laadun tutkimistiheyteen

Riskinarvioinnin perusteella talousveden valvontaan on lisätty tutkittavaksi epikloorihydriini ja vinyylikloridi. Kyseisiä aineita ei ole aikaisemmin tutkittu, koska tiedossa ei ole ollut  tekijää, jonka vuoksi kyseisiä aineita olisi voinut talousveteen kulkeutua. Lisätutkimuksilla varmistetaan, onko mahdollista, että kyseisiä aineita voisi liueta talousveteen verkostossa käytetyistä materiaaleista.

Lisäksi vesilaitos on lisännyt bakteerimäärityksiä useisiin näytepisteisiin tehostaakseen vedenlaadun seurantaa entisestään.

Vesilaitos tutkii veden fluoridia tihennetysti, koska maaperästä liukenee fluoridia pohjaveteen. Pohjavedestä fluoridia poistetaan käänteisosmoosilla.

Riskinarvioinnin perusteella talousveden valvontaa on harvennettu mangaanin, sähkönjohtavuuden, ammoniumin ja alumiinin osalta. Kaikki harvennukset perustuvat aiempien vuosien tutkimustuloksiin. Riskiarvioinnin ja vedenlaatututkimuksen perusteella on todettu, että akryyliamidin käyttö veden esikäsittelyssä on niin vähäistä, että akryyliamidia ei katsota tarpeelliseksi tutkia talousvedestä.