Teollisuusjätevedet ja
raja-arvot


Teollisuusyritykset voivat hakea lupaa teollisuusjätevesien johtamiseksi Kymen Vesi Oy:n verkostoon. Täytä hakemus tästä.

Myös vahinkopäästöjen sattuessa tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti, jotta haittaseuraukset voidaan torjua ajoissa. Näin voimme estää teollisuusjätevesistä aiheutuvia haittoja viemäriverkoissa, jätevesipumppaamoilla, puhdistamolla, lietteen jatkojalostuksessa tai purkuvesistöissä.

Yhteystiedot teollisuusjätevesisopimuksiin ja vahinkopäästöihin
Laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko p. 040 751 9482
Laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen, p. 044 702 8172
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kymenvesi.fi

Viemäriin johdettavat jätevedet

Viemäriin ei saa johtaa:

  • Aineita, jotka vaarantavat viemärilaitoksen työntekijöiden turvallisuuden esim. bensiini, liuottimet tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet.
  • Vaarallisia jätteitä (esim. maali- ja metallisakat, jäteöljyt, kiinnitteet, kehitteet, käytetyt jäähdytinnesteet tai korjaamoiden osien pesukoneiden jätenesteet).
  • Aineita, joiden osalta on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä, esim. torjunta-aineet.
  • Tukkivia kiintoaineita tai muita sellaisia aineita, jotka vahingoittavat viemäreiden, pumppaamoiden tai puhdistamon toimintaa, puhdistamolietteen käsittelyä ja hyötykäyttöä tai purkuvesistöä.

Lue lisää vaarallisista jätteistä osoitteesta vaarallinenjate.fi.

Raja-arvot

MetalliEnimmäispitoisuus (mg/l)
Arseeni (As)0,1
Elohopea (Hg)0,01
Hopea (Ag)0,1
Kadmium (Cd)0,01
Kokonaiskromi (Cr) 0,5
Kromi VI (Cr6+)0,1
Kupari (Cu)0,5
Lyijy (Pb)0,5
Nikkeli (Ni)0,5
Sinkki (Zn)2,0
Tina (Sn)2,0

Muut ainekohtaiset raja-arvot

pH-luku6,0–9,0
Lämpötila30ºC
Sulfaatti, tiosulfaatti, sulfiitti (summa-arvo)400 mg/l
Kokonaissyanidi0,5 mg/l
Formaldehydi0,5 mg/l
Rasvat100 mg/l
Kokonaishiilivetypitoisuus (C10-C40) 100 mg/l


Tapauskohtaisia raja-arvoja voidaan asettaa mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi viemäriverkon tai puhdistamon toiminnan kannalta, esim. pH-luku, kiintoaine, metallit, BHK7 (biologinen hapenkulutus) tai typenpoistoa häiritsevät aineet.

Liuotinaineita koskevat ohjeet

Viemäriin ei saa johtaa:

  • Erittäin helposti syttyvät, helposti syttyvät ja veteen liukenemattomat liuottimet (esim. dietyylieetteri, petroli-eetteri, sykloheksaani).
  • Klooratut liuottimet (esim. trikloorietyleeni, tetrakloorietyleeni, metyleenikloridi, kloroformi ja hiilitetrakloridi).

Raja-arvot

Kloorivapaat VOC-yhdisteet (esim. tolueeni ja ksyleeni)

  • Viemäriverkkoon johdettava jätevesi saa sisältää ko. yhdisteitä yhteensä enintään 3 mg/l.

Normaalista asumisjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisessa viemäriin on otettava huomioon myös valtioneuvoston asetukset:

  • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 ja 868/2010
  • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (41§)

Huoltoasemalla saa samanaikaisesti olla käytössä ainoastaan yhteen pesuaineyhdistelmään kuuluvia pesuaineita.

Teollisuusyrityksien on otettava huomioon Kymen Veden verkostoon johdettavien jätevesien laadun rajoitukset. Huolehtimalla teollisuusjätevesien raja-arvoista estetään mm. haittoja viemäriverkoissa sekä veden jatkokäsittelyssä.