Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu


Vesilaitosten asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2023 on julkaistu. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja se toteutettiin 30.5. – 7.8.2022 välisenä aikana. Kymen Vesi oli jälleen mukana tutkittavien vesilaitosten joukossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vesilaitosten kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitosten toiminnasta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat toiminta-alueella asuvat 25-74-vuotiaat. Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvista henkilöistä. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina sekä sähköisellä tiedonkeruulla.

WACSI-indeksejä on viisi kappaletta ja ne ovat veden laatu, veden jakelu, palvelu, viestintä ja KokonaisWACSI -indeksi. Veden laatutekijät ovat maku, väri ja haju. Veden jakelutekijät ovat veden toimitusvarmuus, veden jakelun katkottomuus, veden paine ja kunnallisen vesijohtoverkoston kunto. Palvelutekijät ovat palvelun asiantuntevuus, palvelun ystävällisyys, asioinnin helppous, palveluhalu, ongelmanratkaisukyky, veden hinta, vesilaitoksen toiminnan uskottavuus ja veden laskutuskäytäntö. Viestintätekijät ovat tiedonsaanti veden kulutuksesta, tiedon löydettävyys vesilaitoksen www-sivuilta, viestintä häiriötilanteissa, veden laatuun liittyvä viestintä ja veden hintaan liittyvä viestintä.

Veden laatu- ja jakelutyytyväisyys olivat säilyneet miltei ennallaan ja kaikki veden laatutekijät olivat erinomaisella tasolla. Tätä voidaan pitää yleisesti vesilaitoksen vahvuutena. Palvelutyytyväisyys oli lievästi laskenut, mutta hintaa lukuun ottamatta palveluun liittyvät tekijät olivat lähes erinomaisella tasolla. Veden laskutuskäytännön osalta oli tullut parannusta viime vuodesta. Myös viestinnän osalta tulokset olivat hieman parantuneet ja sen kaikilla osa-alueilla tuloksemme olivat keskiarvoa paremmalla tasolla.

Kymen Veden kokonaisWACSI (laatu, jakelu, palvelu, viestintä) oli 8,78 mikä sekin on hieman keskiarvon yläpuolella.

Kiitos kaikille asiakkaillemme vastauksista ja antamastanne arvokkaasta palautteesta!