Ennakoiva huoltotyö pitää veden virtaamassa


Vesijohtoverkoston toiminnassa on tärkeää olla askeleen verran edellä, jotta verkosto toimii moitteettomasti. Ennakoivalla huoltotyöllä pidetään verkoston laitteistosta huolta, mutta kerätään myös tietoa verkoston yleisestä kunnosta.

Vesijohtoverkoston ennakoivan huoltotyön tärkein tavoite on taata verkoston häiriötön toiminta. Ennakoiva huoltotyö pitää verkostoston laitteiston kunnossa, ja laitteistolla taas on merkittävä vaikutus verkoston yleiseen toimintaan. Vesijohtoverkostossa on mm. vesijohtoventtiilejä, ilmanpoistokaivoja ja sammutusvesiasemia, joiden toimintavarmuus vähentää esimerkiksi vesikatkoja ja veden laatuhäiriöitä.

Ennakoiva huoltotyö on myös kurkistus verkoston tilaan, sillä siten saadaan tärkeää tietoa verkoston yleisestä kunnosta. Tämä taas antaa pohjaa esimerkiksi saneeraustarpeen suunnitteluun tai auttaa ennakoimaan alueen verkoston tulevia haasteita.

Ennakoiva huoltotyö pureutuu yksityiskohtiin

Ennakoivan huoltotyön työtehtävät riippuvat siitä, mitä laitetta verkostossa huolletaan. Seuraavaksi kerromme verkoston yleisimpien laitteiden ennakkohuollosta.

Vesijohtoventtiilit. Sulkuventtiili katkaisee veden virtaamisen vesijohtoverkostossa, kun se on tarpeen esimerkiksi vesijohdon rikkoutumisen takia tai saneeraustöiden yhteydessä silloin, kun verkosto täytyy saada suljettua ja paineettomaksi. Ennakoivassa huollossa muun muassa tarkistetaan, onko venttiilin suojaputkessa vettä tai maa-ainesta, joka estää venttiilin toiminnan. Lisäksi tulee tarkistaa se, toimiiko venttiili ja kuunnellaan mahdolliset vuotoäänet.

Ilmanpoistokaivo. Ilmanpoistokaivolla poistetaan verkostosta ilmaa, jolloin veden pumppaus helpottuu. Ilmanpoistokaivon ennakoivassa huollossa esimerkiksi tarkastetaan ilmanpoistoventtiilin ja kaivon sulkuventtiilin käytettävyys, poistetaan kaivoon mahdollisesti kertynyt vesi sekä tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan kaivon eristys.

Sammutusvesiasema. Sammutusvesiasemat ovat suurelle vesimäärälle mitoitettuja paloposteja. Aseman ennakoivassa huollossa tarkistetaan muun muassa sen venttiilit ja automaattisen tyhjennyksen toiminta. Mikäli asemassa ei ole automaattista tyhjennystä, pumpataan se tyhjäksi. Tyhjentäminen estää talvisin aseman putkiston jäätymisen, ja näin turvaa sen moitteettoman toiminnan kovallakin pakkasella.

Vähemmän harmeja, enemmän säästöä

Ennakointi auttaa tarttumaan mahdollisiin vikoihin hyvissä ajoin. Kun huoltotyö suoritetaan ajoissa, eivät verkoston laitteiston alkavat viat ehdi kasvamaan suuremmaksi. Jos esimerkiksi venttiili vuotaa, voivat sen runsaat vuotovedet aiheuttaa lisää haasteita – puhumattakaan ylimääräisistä kustannuksista. Mikäli verkostossa tehdään asennustöitä, rajaavat toimivat venttiilit vesikatkoista kärsivien kiinteistöjen määrän pienemmäksi ja lyhentävät vesikatkon kestoa.

Vesijohtoverkoston ennakkohuollon tarkastusvälit riippuvat kohteiden kriittisyystasosta ja ongelmaherkkyydestä – kohteiden tarkistusvälit voivat siis vaihdella kuukausista aina kolmen vuoden sykliin asti. Mikäli alueella aloitetaan putkiston saneeraus, ennakoivia tarkistuksia tehdään aikataulusta riippumatta.

Yleisesti ennakoiva huoltotyö on taloudellisesti kannattava satsaus, sillä ajoissa suoritetut huoltotoimenpiteet ehkäisevät suurempien ja kalliimpien verkostovikojen syntymistä. Kaikkiaan onkin perusteltua sanoa, että ennakointi kannattaa, ja siksi me Kymen Vedellä panostamme siihen jatkossakin.

Lisätietoa:

Verkostoteknikko
Marko Leppänen
p. 044 702 8141
marko.leppanen(a)kymenvesi.fi