Tiedote Itärannan asukkaille


Elokuun lopulla Karhulan jäähallin jätevesipumppaamon vettä valui avo-ojaan Sunilan jätevesipumppaamon huoltoon liittyen. Viimeisen kuukauden aikana asiasta on käyty keskustelua niin mediassa kuin sosiaalisen median ryhmissä. Kymen Vesi on käynyt tapausta läpi ympäristöviranomaisten kanssa ja vesistönäytteiden tuloksia on kerätty tiedottamista varten. Asukkaille suunnatulla tiedotteella haluamme vastata alueen asukkaiden huoliin.

Yleistä tietoa jätevesien ylivuototilanteista

Kymen Vedellä on jätevesiverkostossaan n. 230 jätevesipumppaamoa. Jätevesipumppaamoiden yhteyteen rakennetaan ylivuotorakenne, jolla estetään poikkeustilanteessa jäteveden nouseminen kiinteistöihin. Pumppaamon tulvimista aiheuttaa tekninen häiriö tai pumppaamon kapasiteetin ylittyminen esimerkiksi rankkasateiden ja lumen sulamisvesien aikana. Ylivuotoja pyritään estämään ennakoivalla toimenpiteillä, kuten välisäiliöillä tai ylivuototilanteessa loka-autokalustolla. Erityisesti isoissa jätevesipumppaamoissa tapahtuvat poikkeustilanteet ovat haastavia, koska ylivuotoa ei suuren virtaaman johdosta aina ehditä estää. Ylivuodoista on ympäristöviranomaisten kanssa sovittu menettelytapa.

Vuotaneessa jätevedessä on ympäristöä haittaavia bakteereita ja ravinteita. Vuotojen vaikutukset ovat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia, eivätkä aiheuta pysyviä haittoja.  

Tapahtuman tausta

Karhulan jäähallin jätevesipumppaamosta valui jätevettä avo-ojaan perjantaina 26.8.2022. Vuoto tapahtui, kun saneerattua Sunilan jätevesipumppaamoa oltiin ottamassa uudelleen käyttöön ja väliaikainen pumppausjärjestelmä poistettiin käytöstä. Käyttöönotto kesti teknisistä ongelmista johtuen suunniteltua pidempään, jonka johdosta pumppaamo ehti mennä ylivuotoon. Läheiseen Suurniitynojaan valunut jätevesimäärä oli 2272 m3. Oja johtaa Itärantaan. Kesäkuussa tapahtui vastaavanlainen ylivuoto ohitusjärjestelyn käyttöönoton yhteydessä. Elokuussa riskiä ylivuodolle pidettiin pienenä, mutta ohituksen purkutyö kesti arvioitua kauemmin. Kymen Vesi teki molemmista tapahtumista ympäristöviranomaisille tapahtumaraportin heti tapahtuman jälkeen. Kymen Vedelle ja ympäristöviranomaisille on tullut asiasta tiedusteluja alueen asukkailta ja niihin on vastattu.

Tehdyt toimenpiteet

Vesilaitos ja Kotkan ympäristökeskus tekivät katselmuksen Itärannassa 1.9., jolloin jäteveteen viittaavaa ei havaittu ojassa eikä ranta-alueella. Vesi oli kirkasta eikä ojassa haissut jätevedelle. 9.9. Kotkan terveysvalvonta haki rannasta kolme vesistönäytettä. Kaksi kolmesta tutkitusta näytteestä täytti tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset eli veden tila oli tulosten mukaan kohtaisen hyvä eikä terveyshaittaa ollut syytä epäillä. Jätevesipäästön vaikutuksia mataliin bakteeripitoisuuksiin ei voi poissulkea, mutta toisaalta vedenlaatu ei ole poikkeava muihin vesistönäytteisiin verrattuna. Vesistöissä esiintyy luonnostaan bakteereja muun muassa lintujen ulosteiden vaikutuksesta.

Vesistön tila on aiheuttanut huolta tämän jälkeen edelleen. Tämän johdosta 23.9. ELY-keskuksen, Kotkan ympäristökeskuksen ja vesilaitoksen edustajat tekivät Itärannassa silmämääräisen katselmuksen. Katselmuksessa ei havaittu suoranaisia viittauksia jätevesivuotoon. Katselmoinnissa havaittiin öljyistä ja rasvaista kalvoa veden pinnalla. Venesataman kohdalla havaittu sameus on arvoitu johtuvan leväkukinnasta.

Yleisesti ottaen suuren jätevesipumppaamon läpi virtaavasta jätevedestä ei enää ole silmällä erotettavissa selkeää kiintoainesta. Näin ollen Kymen Veden tietoon tulleet venesataman vedessä tehdyt havainnot kelluvasta ulosteesta ei ole peräisin Kymen Veden jätevesiverkostosta.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry otti Itärannasta uusintavesinäytteet 27.8. ja tulokset sekä niiden perusteella laadittu raportti valmistuivat perjantaina 30.9.2022. Näytteet otettiin kolmelta paikalta: Itärannan lahden perukkaan laskevan ojan suualueelta sekä lahdelta venesataman ja Santaniemen alueelta. Näytteistä analysoitiin Kymen ympäristölaboratoriossa veden hygieenisen laadun lisäksi myös keskeisempiä vedenlaatuarvoja, kuten ravinnepitoisuuksia ja sameutta.

Tulosten perusteella lahteen laskevassa ojassa veden ravinnepitoisuudet eivät suuresti poikenneet ojavesistä, vaikka typpeä vedessä oli varsin paljon. Ammoniumtyppipitoisuus oli kuitenkin koholla ja jätevesikuormituksen vaikutuksiin viittasivat myös kohonnut sähkönjohtavuusarvo ja veden bakteeripitoisuudet.

Itärannan venesataman ja Santaniemen alueilla ravinnepitoisuuksista erityisesti veden kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi koholla, kun verrataan läheisimpien rannikon sisäsaariston yhteistarkkailuasemien heinäkuun 2022 tuloksiin tai esimerkiksi Kymijoen edustalla olevan Varissaaren intensiiviaseman kesän päällysveden keskimääräiseen fosforipitoisuuteen.. Liukoisten mineraaliravinteiden pitoisuudet olivat kuitenkin Itärannan lahtialueella pieniä eivätkä juurikaan poikenneet läheisten yhteistarkkailuasemien arvoista.

Ojan ohella suolistoperäisiä enterokokkeja todettiin nyt määritysrajan ylittävä määrä Santaniemen näytteessä, joka voi olla myös seurausta alueella havaittujen vesilintujen jätöksistä. Tutkitut vesinäytteet täyttivät sekä ojassa että lahdella kuitenkin tehtyjen mikrobiologisten analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n raportissa tarkasteltujen asemien ohella Itärannan venesataman ja Santaniemen vedenlaatutuloksia voi verrata myös läheisten sisälahtien, kuten Salmilahden, Haminan Lupinlahden sekä Pyhtään Siltakylänlahden ja Heinlahden vesistönäytteenottojen tuloksiin. Nämä lahdet ovat Itärannan venesatamalahden tapaan matalia, vedenvaihtuvuudeltaan rajoittuneita ja niissä on laajalti rehevää vesi- ja ruovikkokasvillisuutta, mutta pinta-alaltaan laajempia. Näiden lahtien elokuun 2022 tuloksia tarkasteltaessa voi päätyä samoihin tulkintoihin kuin Itärannan syyskuun tulosten raportissa. Lähinnä kokonaisfosforipitoisuus oli Itärannan venerannan ja Santaniemen näytteissä suurempi kuin läheisillä sisälahdilla reilu kuukausi aiemmin ja voi osin johtua syksyisemmästä näytteenoton ajankohdasta. Muissa vedenlaatutuloksissa erot olivat varsin pieniä. Alla liitteenä linkki Salminlahden 18.8.2022 tuloksiin. ELY-keskuksen tilaaman seurantaohjelman merenlahtien näytteenottoihin ei sisälly mikrobiologisia bakteerimäärityksiä. Itärannan alueelta ei ole käytettävissä aiempia vesistönäytteenottojen tuloksia.

Tästä linkistä saat avattua Salminlahden 18.8.2022 tulokset (pdf 61kt)

Korjaavat toimenpiteet

Kymen Vesi on käynyt tapahtuman henkilöstön kanssa perusteellisesti läpi ja täydentänyt toimintaohjeistusta. Muun muassa vedenjakeluhäiriöiden tiedottamiseen käytössä oleva tekstiviestitiedottaminen otetaan käyttöön jatkossa myös vastaavissa tilanteissa. Vesilaitos on myös käynyt tapahtumaketjua läpi viranomaisten kanssa toimintaohjeiden selkeyttämiseksi. Kymen Vesi selvittää mahdollisuuksia vähentää ylivuodon riskiä ja vaikutusta Itärantaan. 

Alueen asukkaat ovat ilmaisseet huolensa Itärannan tilasta. Paikan päällä tehtyjen katselmusten ja vesistönäytteiden tulosten perusteella jätevesipäästön vaikutukset ranta-alueella ovat pääosin ohi ja vesiympäristön tila siellä on normaali. Itärannasta otetaan syksyn aikana seurantanäytteitä.

Jätevesipäästön aiheuttama huoli alueen asukkaiden keskuudessa on erittäin ymmärrettävää ja toivomme tämän tiedotteen vähentävän asiasta herännyttä epätietoisuutta. Kymen Vesi pahoittelee alueen asukkaille jätevesipäästöstä koitunutta haittaa.

Asukkaille järjestetään etäyhteydellä keskustelutilaisuus, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä tapahtuneeseen liittyen.

Tiedote päivitetty 4.10. klo 13.00 ELY keskuksen kommenteilla vedenlaadun tuloksiin.