Vuotovesien vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä


Vuotovesien vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Kymen Vedellä vuotovesien vähentämiseksi on perustettu työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. He laativat suunnitelman, toteuttavat tutkimukset ja analysoivat keräämänsä tiedon. Kerätyn tiedon perusteella tehdään mallinnusta ja päätetään uusista toimenpiteistä ja tutkimusalueista.

Viemäriverkostoa tutkitaan kuvaamalla, savuttamalla ja kaivotutkimuksin. Käytännön työn lisäksi automaatiojärjestelmästä saatavia virtaamatietoja sekä sadedataa yhdistelemällä analysoidaan vuotavimpia jätevesipumppaamoalueita. Viemäriverkoston tutkimus on suuressa roolissa, kun halutaan vähentää viemäriverkostoa kuormittavia ja energiankulutusta lisäävien vuotovesien määrää. Säiden ääri-ilmiöt yleistyvät myös Suomessa, joten on entistä tärkeämpää, ettei hulevesiä ohjata eikä johdu jätevesiviemäriin. Pahimmillaan jätevesiviemäriin kuulumattomat hulevedet voivat aiheuttaa esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä jätevesiverkoston kapasiteetin ylittymisen, jolloin viemäriverkosto tulvii viemärikaivojen kautta kaduille, teille, pihoille, kiinteistöjen kellareihin ja vesistöihin. Vaikka verkosto ei tulvisi, kuluttaa viemäriverkostoon päätyvä hulevesi energiaa, kun sitä pumpataan kohti Mussalossa sijaitsevaa jätevesipuhdistamoa.

Puhdasvesiverkoston vuotoja kartoitetaan aluekohtaisin mittaroinnein sekä akustiikkaan eli äänen kuunteluun perustuvien laitteiden avulla. Vuotoääneen perustuvaa tutkimusta tehdään esimerkiksi jatkuvasti verkostoa kuuntelevien ja siirrettävien loggereiden sekä maamikrofonin avulla. Loggerit kuuntelevat verkostoa öisin kulutuksen ollessa matalimmillaan ja hälyttävät, mikäli desibelit tai taajuus viittaa vesijohtovuotoon. Maamikrofoni ja korrelaattori otetaan avuksi, kun vuodon tarkempaa sijaintia paikannetaan.

Tutkimuksella tavoitellaan sekä taloudellista että ympäristöhyötyä. Huleveden turha käsittely osana jätevettä aiheuttaa sekä energia- että kemikaalikustannuksia, lisäksi hulevesien aiheuttamat jäteveden ylivuodot, eli maastoon päätyvä jätevesi voi aiheuttaa ympäristölle haittaa.

Vuotovesi: Vuotovesi vuotaa nimensä mukaisesti verkostosta maastoon tai maastosta viemäriin. Hulevedet voivat päätyä kiinteistöiltä tai maastosta jätevesiviemäriin, jos niitä ei ole johdettu hulevesiviemäriin.

Laskuttamaton vesi: Laskuttamaton vesi on vettä, joka käytetään ilman mittaamista. Esimerkiksi vesijohtoverkostoa on tarpeen huuhdella tai palokunta ottaa vettä käyttöön vesipostista. Osa kesävesistä laskutetaan kiinteällä hinnalla ja myös näistä saattaa syntyä laskuttamatonta vettä, kun asiakkaan käyttämää vettä ei mitata.

Vuonna 2020 vuoto- ja laskuttamaton puhdas vesi oli 18,2 % verkostoon pumpatun veden määrästä.