Mäntykankaalla tulvinut vettä kellareihin


Kotkan Mäntykankaan Kanervatiellä ja Ruohotiellä on sattunut vesivahinkoja, kun vettä on noussut joidenkin kiinteistöjen kellareihin. Tammikuussa vesivahinkoja aiheutui kolmessa kiinteistössä ja tällä hetkellä tiedossa on noin kymmenen vesivahingoista kärsinyttä kiinteistöä.

Alueella tehtiin kesällä ja syksyllä 2022 katusaneeraustöitä. Kymen Vesi suoritti vesi-, viemäri- ja hulevesiputkien saneerauksen ja samalla Kotkan kaupunki uusi katurakenteet. Kohteet suunniteltiin voimassa olevien suunnitteluohjeiden (InfraRYL) mukaisesti.

Talven lumikuorma oli suuri ja lumensulamisvesiä on ollut poikkeuksellisen paljon talven ja kevään aikana. Kevään edetessä sulamisvedet lisääntyvät ja pohjaveden pinta voi nousta, jos esim. kallioinen maaperä estää pohjavettä purkautumaan luonnollista reittiä pois. Kiinteistöjen katto- ja salaojavedet tulisi johtaa rakennettuun hulevesiviemäriin, jollei niitä voi imeyttää tontilla. Salaojavesien määrää voi osaltaan lisätä roudaton maaperä.

Mäntykankaalla vanha katurakenne ja osin jo vuotaneet betoniviemärit ovat mahdollisesti kuivattaneet aluetta. Katurakenne ja vesihuoltoverkosto on syksyllä 2022 uusittu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Katurakenne on tiivistetty vaatimusten mukaisesti painumien ehkäisemiseksi ja uudet, tiiviit muoviputket eivät vuoda sisäänpäin.

Kymen Vesi selvitti voivatko kellaritulvat johtua tehdystä katusaneerausurakasta ja tilasi asiantuntijalausunnon rakennussuunnittelua ja rakennusvalvontapalveluita tarjoavalta yritykseltä. Asiantuntijalausunnossa todettiin, että Kymen Vesi ei ole vastuussa. Tilanne on joka tapauksessa haastava kiinteistöjen näkökulmasta. Kymen Vesi selvittää jatkossa tarkemmin, voiko vastaavanlaisten kohteiden osalta kiinteistöjen riskejä vähentää. Maaperäolosuhteista ei ole saatavilla riittävästi aineistoa kiinteistöjen puolella.   

Kymen Vesi teki Kanervatielle koekaivantoja, joiden avulla pyrittiin tekemään päätelmiä veden virtaussuunnasta ja että missä korossa pohjavesi on. Vesi vaikuttaa nousevan kaivannon pohjasta, mikä viittaa sen olevan pohjavettä. Kaivantoihin on asennettu pumput, joilla pohjaveden pintaa pyritään pitämään alempana ja vähentämään tulvimista. Keväällä kadun viimeistelytöiden yhteydessä arvioidaan, mitä jatkotoimenpiteitä voidaan tehdä kiinteistöjen tilanteen helpottamiseksi.

Lisätietoja:

Rakennuspäällikkö

Sami Kinnunen

p. 040 542 4913