Vastuullisuus Kymen Vedellä


Tässä tekstissä on kuvattu kokemuksia ja ajatuksia laatimastamme vastuullisuus-selvityksestä minun (suunnittelupäällikkö Noora Liljanto) näkökulmastani.

Vesilaitoksen toiminta on monesta näkökulmasta katsottuna vastuullista. Ydintoimintaa ohjaa vahvasti ympäristöä ja ihmisten terveyttä suojeleva lainsäädäntö. Vastuullisuus on siis ollut myös Kymen Veden toiminnan peruspilari aina: teemme töitä asiakkaan ja luonnon hyväksi. Silti aihetta ei ole aikaisemmin käsitelty perusteellisesti, ja varsinainen yhteenveto toiminnastamme tästä näkökulmasta on ollut vielä tekemättä. Halusimme lähteä toisaalta tekemään näkyväksi sitä mitä nyt jo teemme, ja toisaalta halusimme löytää kohteita, joissa voisimme vielä ennestään parantaa.

Projektityöntekijämme Nina Korjus toteutti vastuullisuusselvityksen kevään 2020 aikana. Lisäksi perustimme aihetta varten talon sisältä työryhmän, jonka jäseninä oli Ninan lisäksi suunnittelupäällikkö Noora Liljanto ja laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen. Tämä järjestely varmisti sen, että saamme selvitykseen sekä ulkopuolisen ”neutraalin” näkökulman, että myös arjen havainnot mukaan. Laatimassamme selvityksessä painopiste oli Kymen Vesi Oy:n toiminnassa. Tukkuvesiyhtiömme Kymenlaakson Vesi Oy:n toiminta otettiin mukaan tarkasteluun soveltavin osin silloin kun se oli tarkoituksenmukaista.

Itse projekti jaettiin kahteen eri vaiheeseen:

 • vaihe1: nykytilan kartoitus (toteutettiin joulu-huhtikuussa)
 • vaihe 2: vastuullisuuden jatkokehitys (toteutettiin huhti-kesäkuussa)

Projektissa käytettiin seuraavia lähestymistapoja hyödyksi:

1. Mallimittaristo kestävän kehityksen suorituskyvyn arviointiin (Diplomityö Anders Öström)

 • auttoi tunnistamaan, mitkä tunnusluvut olennaisia
 • apua tarvittavien tietojen keräämiseen
 • mallimittaristo antoi pohjan selvitystyölle, jota lähdettiin täydentämään

2. Hiilijalanjälkilaskenta (Kauppakamarin koulutus ja laskuri)

 • tietojen kerääminen, rajaukset ja olettamukset

3. Vastuullisuuden eri osa alueet ja kestävä kehitys Kymen Vesi Oy:n arvoissa, toiminnassa laajemmin ja eri toimintayksiköiden työarjessa

Teimme projektin yhteydessä kumppanimme Avidlyn kanssa yhteenvetojen visualisoinnit asiakaslehteen ja vuosikertomukseen. Pääset tutustumaan niihin näistä linkeistä:
Vuosikertomus (https://kymenvesi.fi/yritys/julkaisut/)
Asiakaslehti 2020 (https://kymenvesi.fi/yritys/julkaisut/)

Projektin aikana saimme arvokkaita havaintoja siitä, mitkä ovat vahvuutemme, sekä vastuullisuuden että tiedon saatavuuden näkökulmasta. Nostoina Ninan havainnoista voisin mainita esimerkiksi:

 • Talossamme on paljon excel-taulukoita ja excel-osaajia
 • Tiedot ovat hajallaan, mutta niitä sai vastuuhenkilöiltä hyvin pyydettäessä
 • Tiedot ei suoraan tarvittavassa muodossa, joiltakin osin epäselvää missä tiedot ovat

2. Mittarit

 • Öströmin mallimittaristo toi esiin, että vastuullisuutta ei ole mitattu aiemmin eikä varsinaista vastuullisuusraportointia ole tehty
 • Kuitenkin ympäristöä huomioivia toimenpiteitä ja investointeja on tehty ja tehdään merkittävästi
 • Laskettu hiilijalanjälki antaa käsityksen toiminnan eri päästölähteistä ja päästöjen suuruusluokasta. Ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisempi elinkaarianalyysi on tulevaisuudessa tärkeämpi mittari

Selkeät vahvuudet selvityksen mukaan:

 • Ympäristöinvestointeja, joista saavutetaan myös kustannushyötyjä esim. aurinkosähköjärjestelmä, lämmön talteenotto
 • Arvovalintoja kuten uusiutuva sähköenergia, sähköautojen latauspisteet, kaasuautot
 • Vaikutus imagoon, vaikutus asenteisiin ja käytäntöihin
 • Valvonta, seuranta ja selvillä oleminen osana normaalitoimintaa mm. erityisen systemaattiset kohdekäynnit jätevesien laadun selvittämiseksi syntypaikalla
 • Aktiivinen osallistuminen tutkimus ja kehityshankkeisiin

Selkeät kehittämiskohteet selvityksen mukaan;

 • Hankinnat ja kilpailutukset. Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen, esim. pisteyttämällä vähäpäästöinen kalusto, ympäristömerkityt tuotteet jne.
 • Verkoston rakentamisessa ja saneerauksessa. Materiaalien, koneiden ja maa-ainesten käyttöön liittyviä kestävän kehityksen kysymyksiä
 • Kestävä kehitys ja ympäristönäkökohdat henkilöstön perehdytyksessä ja koulutuksessa. Miten kannustetaan ja motivoidaan, miten kunkin omassa työtehtävässä voi edistää kestävän kehityksen toteutumista

Edellä listattujen nostojen lisäksi Nina antoi projektin päätyttyä meille muutaman tärpin, joihin kannattaisi ainakin keskittyä:

 • Ympäristöjärjestelmään kannattaa tutustua, ja se kannattaa ottaa soveltavin osin osaksi laatujärjestelmää (SFS-EN ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita)
 • Tietoisuuden parantaminen: mitkä tekijät vaikuttavat vesilaitoksen ympäristökuormaan ja hiilijalanjälkeen (mikä on veden käyttäjien ja jäteveden tuottajien rooli ja vaikutus) ja mitä keinoja on minimoida haitat
 • Miten henkilöt tunnistavat eri työtehtävissä ympäristövaikutukset ja miten niihin voidaan vaikuttaa (tavat ja käytännöt, ympäristöturvallisuuskortti)

Yhteenvetona minun näkökulmastani projekti oli erittäin onnistunut. Saimme hyvin näkyväksi (sekä visualisoituna että yleisemmin) sitä arvokasta työtä mitä teemme jo nyt. Lisäksi saimme arvokkaita ylätason ja konkreettisen tason vinkkejä jatkoon. Projekti oli minulle henkilökohtaisella tasolla todella mieluinen, sillä oli mielenkiintoista ja antoisaa päästä toteuttamaan itselleni ja arvopohjalleni tärkeää aihetta oman toimenkuvani ja oman organisaationi näkökulmasta.

Tässäkin projektissa mielestäni onnistumisen edellytys oli työryhmämäinen työskentely: on tärkeää, ettei projekteja ulkoisteta kokonaan talon ulkopuolelle, sillä on tärkeää osallistaa talon oma väki. Näin saadaan hyödynnettyä hiljainen tieto ja toisaalta jalkautettua osa porukasta aiheen pariin jo projektin aikana.

Olemme oikealla tiellä, mutta vielä on paljon tehtävää.

Olisi tärkeää tässä vaiheessa kuulla, onko muilla vesilaitoksilla ryhdytty samanlaiseen tai samantapaiseen kartoitukseen tai projektiin? Olkaa rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä minuun, niin vaihdetaan ajatuksia!

Noora

Suunnittelupäällikkö Noora Liljanto, noora.liljanto@kymenvesi.fi